Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

2014.01.23

 

 

 

 

 

 

 

Zalaszentbalázsi Napköziotthonos Óvoda

 

 

 

HÁZIRENDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Hencseiné Varga Valéria óvodavezető

 

 

 

 

 

Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1.

 


 

Kedves Szülők! Házirendünkkel szeretnénk segíteni Önöknek az óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, a helyi szokások megismerésében. Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt szolgálják. Alapja annak, hogy harmonikus, nyugodt, toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott kisgyermekekről.

 

 

Általános tudnivalók

 

 

Ezen házirend:

-          a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és

-          az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült

 

Az intézmény:

-          neve: Zalaszentbalázsi Napköziotthonos Óvoda

-          címe: 8772 Zalaszentbalázs Kossuth út 94.

-          telefonszáma: 93 / 391 – 407

-          e-mail címe: zszbovi@citromail.hu

-          honlapja: www.balazsovi.eoldal.hu

-          fenntartója: Zalaszentbalázs Község Önkormányzata

 

A házirend hatálya: a házirend az óvoda valamennyi dolgozójára, az intézménybe járó gyermekekre, szüleikre és családtagjaikra vonatkozik. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

 

A házirendet:

- az óvoda vezetője készíti el,

- és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Szervezet egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

A házirend módosítására akkor kerül sor, ha

- a vonatkozó jogszabályokban változás áll be,

- a Szülői Szervezet írásban kéri,

- az intézmény működésében változás történik,

- a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

A házirend a kihirdetés, és kifüggesztés napján lép hatályba.

 

 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai:

-          ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért,

-          az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért;

-          az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel;

-          az óvoda a gyermekközösségek kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő – oktató munkáját.

 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti.

A szülő kérésére a gyermek augusztus 31. után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az óvoda nevelőtestülete (a szakértő és rehabilitációs bizottság javaslatára) azzal egyet ért.

A gyermek ötödik életévének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

 

A gyermek jogai:

1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban, és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

2. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.

3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.

4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.

6.  Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

 

A gyermek kötelességei:

A gyermek kötelessége, hogy:

- részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,

- óvja saját és társai testi épségét, egészségét,

- megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,

- megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit,

- az óvoda pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A szülő jogai:

1. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét.

2. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, gyermeke neveléséhez tanácsokat kapjon.

3. A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.

 

A szülő kötelességei:

A szülő kötelessége, hogy:

- biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét;

- megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében;

- megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért;

- rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal;

- elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.


Részletes szabályok

 

Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók:

-          A gyermek felvétele, illetve átvétele másik óvodából a szülők kérelmére történik.

-          A beiratkozás a gyermek és egyik szülő személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével.

-          A gyermek számára lehetőséget biztosítunk ez idő alatt, hogy megismerkedhessen óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvodapedagógusokkal.

-          Az óvodai beiratkozás minden évben, a tavasz folyamán megjelölt időpontokban történik, a következő nevelési évre. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő személyazonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyermek anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ kártyája.

-          A gyermek felvételének idejéről az óvodavezető dönt, melyről értesíti a szülőt.

-          Felvételi körzet: Bocska, Börzönce, Kacorlak, Pölöskefő, Zalaszentbalázs, valamint – a betöltött férőhelyek számától függően – más települések.

-          Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen és a felvételi körzet több településén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

 

Az óvoda nyitva tartása és a gyermek óvodai életrendje

 

Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig

Oktatási év: szeptember 1-től május 31-ig

Nyári szünet: július – augusztus hónapokban 4 hét

Téli szünet: karácsony és szilveszter közötti időszak

Napi nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 6.30 - 17.00

Az óvoda napirendje:

-          gyülekezés: minden reggel 6.30 – 7.30, délután 16.30 – 17.00

-          gyermekek étkeztetése:

o   reggeli:             8.10 –   8.40

o   ebéd:              11.30 – 12.15

o   uzsonna:         15.00 – 15.30

-          Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 8.40 – 11.30 – ig tartó időszakban zajlanak. Időjárástól függően (köd, -5 0C alatt, eső, viharos szél esetén nem) napi 1 – 3 óra levegőzést biztosítunk.

 

-          Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma (amikor a gyerekek részére nincs az óvoda nyitva) egy nevelési évben öt nap lehet, melynek időpontjáról a szülők legalább hét nappal előbb értesülnek.

-          Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb június 15-ig a szülőket az intézmény tájékoztatja.

-          A gyerekek reggel 8 óráig érkezzenek meg az óvodába szülői (törvényes képviselő) kísérettel, és délután 5 óráig a szülő gondoskodjon a hazaviteléről is. A gyermeket az óvoda jelenlévő dolgozójának kell átadni, illetve a dolgozótól kell átvenni. A gyermek testi épségéért ebben az esetben tudjuk vállalni a felelősséget.

-          Minden más esetben (pl.: egyedül megy haza a kisgyerek, iskolás kíséri) a szülőtől írásos nyilatkozatot kérünk. A kísérő iskolás személyének megváltozását is jelentse be a szülő.

-          Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös programokat szervezni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa.

-          A gyermekcsoportok napi- és heti rendjének kialakítása a Helyi pedagógiai program alapján történik, amelyről minden tanév elején a szülők tájékoztatást kapnak.

 

 

Tankötelezettség

 

-          A tankötelezettség elérésének megállapítására az óvodapedagógusok (szükség esetén a Nevelési Tanácsadó szakemberei) iskolaérettségi vizsgálatot végeznek, melynek módszereiről és eredményéről a szülőket tájékoztatják.

-          A kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság szakemberei végzik, amelyre a szülők viszik el gyermeküket.

-          A tanköteles korú gyermekeknek az óvodavezető óvodai szakvéleményt állít ki, melyet az adott tanév március 31. napjáig a szülőknek átad.

 

 

Hiányzás

 

- A gyermek hiányzását, betegség, vagy egyéb okból való távolmaradását előző nap vagy legkésőbb a hiányzás napján reggel 7.45 h-ig személyesen vagy telefonon jelentse a szülő.

- Betegség esetén kérjük: a kisgyermeket tartsák otthon, hogy a többi gyermek megfertőzését elkerüljük. Betegség után orvosi igazolást kérünk, ami tartalmazza, hogy a gyermek közösségbe mehet.

- Nem betegség miatti hiányzások (pl.: iskolai szünet, vásárlás, nyaralás) igazolását a csoportvezető óvodapedagógusokkal kell megbeszélni.

- Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő (nagycsoportos) foglalkozásokról egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt igazolatlanul, akkor az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

- Megszűnik az óvodai elhelyezés – az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások kivételével – ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

 

 

A gyermekekkel kapcsolatos védő-óvó előírások, egészségügyi szabályok

 

-          Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!

-          Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

-          Gyógyszert csak akkor adhat be az óvónő, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel orvosi igazolás alapján.

-          Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek.

-          A kötelezően bevezetett HACCP rendszer szabályai szerint az óvodába semmilyen házi készítésű élelmiszert nem lehet behozni.

-          Baleset megelőzés céljából a foglalkozások, séták, kirándulások előtt a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően az óvodapedagógusnak ismertetnie kell a viselkedés helyes szabályait.

-          Az óvoda együttműködik a gyermekek védelme érdekében a védőnővel, háziorvossal, Gyermekjóléti Szolgálattal és a jegyzővel.

 

 

Az óvodába behozandó felszerelések

 

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára van szükség:

-          váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál)

-          ruhazsákban udvari játékhoz összekoszolható ruha, egy-két váltás alsónemű

-          fogkefe, fogmosópohár, fogkrém

-          papírzsebkendő, szalvéta

 

A gyermek személyes holmijaiban legyen feltűntetve óvodai jele, az összecserélődés megelőzése érdekében. A gyermek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, szükséges az átöltöztetéshez tartalék ruha.

Otthonról az óvodába hozott, illetve hagyott tárgyakért, játékokért felelősséget nem tudunk vállalni, valamint az ékszerek által okozott balesetekért sem.

 

 

Az étkezési térítési díj fizetése

 

-          Minden hónapban, kb.10-én viszik haza a gyerekek egy borítékra felírva a térítési díj összegét, ezt követően lehet kifizetni az általános iskolában az élelmezésvezetőnél.

-          Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

-          Három vagy több gyermek esetén a szülő a nyilatkozata alapján térítési díjkedvezményre jogosult.

-          Az igénybe nem vett, de előre befizetett étkezési díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja az élelmezésvezető.

 

 

Együttműködés a szülőkkel

 

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni.

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.

Szülői fórumok:

-          szülői értekezletek

-          játszó délutánok, nyílt napok

-          közös, nyilvános rendezvények előkészítése, lebonyolítása

-          fogadóórák (közösen egyeztetett időben)

-          az óvodapedagógussal vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések

-          a faliújság közös használata az információk átadása céljából – óvodai, pedagógiai, működéssel, tevékenységgel kapcsolatos információ helyezhető el a vezető engedélyével a faliújságon

-          családlátogatás

Óvodai ünnepeink: Mikulás, Karácsony (zártkörű rendezvény), Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, Évzáró (nyilvános rendezvények)

Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a vele foglalkozó óvodapedagógustól kérjenek.

Óvják és becsültessék meg gyermekeikkel az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra, és cselekvően támogassák az óvodát nevelési feladatainak ellátásában.

 

Fontos tudnivalók

 

  1. Alkohol és drog fogyasztása, dohányzás az intézmény egész területén tilos!
  2. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával.
  3. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt.
  4. Gyermekbalesetek esetén az intézményben tartózkodó dolgozók gondoskodnak a sérült gyermek szakszerű ellátásáról (elsősegélynyújtás, orvos, mentő). Kisebb sérülésről a gyermekért érkező szülőt tájékoztatja az óvodapedagógus, nagyobb sérülés esetén pedig azonnal értesíti a szülőt.
  5. A szülők a tájékoztatásukra kihelyezett dokumentumokat csak az óvodában tanulmányozhatják, melyeket az óvodából kivinni, vagy fénymásolni tilos!

 

 

Záró rendelkezés

 

A házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül.

Az intézmény házirendje 2013. április 1-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2006. január 31-én hatályba lépett házirend.